درس تبلیغات اینترنتی

نمره پروژه: ۸ نمره    امتحان کتبی ۱۲ نمره

گروههای باید در قالب سه نفر مقالات زیر را ارائه می نمایند

١- بررسی سایت ebay.comو امکانات آن

٢- انواع تبلیغات گوگل

٣- تبلیغات در youtube .com

۴- تبلیغات در محصولاتapple.com

۵- بررسی و توضیح انواع tag cloudو نقش آن در تبلیغات اینترنتی

۶- بررسی سایت های اجتماعی و تاثیر ان در جذب مخاطب و تبلیغات اینترنتی

۷- موتورهای جستجو و نقش آن در تبلیغات اینترنتی

۸- روانشناسی تبلیغات

٩- بازاریابی عصبی