مدرس: مهندس حمیدرضا طالبی

میان ترم ۶ نمره + پایان ترم ۶ نمره + پروژه ۸ نمره

۱- جزوه درس

 

 ۲- پروژه های تعریف شده برای درس

  • پیاده سازی و عملیاتی نمودن از فصل ۲۴ تا فصل ۲۶ کتاب ( هر گروه یک فصل)