۱- منابع :

 

 

۲- نمرات:

 

پروژه ۸ نمره
میان ترم ۲ نمره
امتحان نهایی ۱۰ نمره

 

۳- عناوین پروژه های کلاسی

١- بررسی ساختار وب ٢ و وب ٣
٢- بررسی سایت ebay.com
٣- بررسی و ارائه سایت facebook.com
۴- بانکداری الکترونیکی و انواع آن
۵- انواع روش های هدایت ترافیک به صورت هوشمند
۶- مدارس الکترونیک و انواع آن
۷- تکنولوژی glass

 نمونه سوالهای امتحان

 

 

۴- فایل های ضمیمه کلاسی

۵- تمرین های کلاسی