۱- منابع :
  • Eve Andersson, Philip Greenspun, and Andrew Grumet, Software Engineering for Internet Applications, MIT Press 2006.
  • Daniel Minoli, Internet and Intranet Engineering, McGraw-Hill, 1997.
  • Many online materials

۲- نمرات:

پروژه ۸ نمره
میان ترم ۵ نمره
امتحان نهایی ۷ نمره

۴- فایل های ضمیمه کلاسی