پروژه های درس مهندسی اینترنت ۸۸-۸۹

Facebook
امنیت در شبکه های بی سیم
به کارگیری BGAN به عنوان ابزاری قدرتمند جهت هشدار بهنگام قبل ازوقوع سونامی
VOD  و کانالهای تلویزیونی زنده برای شبکه های پهن باند هواپیما
بینایی ماشینی
E_tourism

DNS